Ciljevi i djelatnosti

OPĆENITO

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Kao stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, ovu djelatnost obavljaju kao javnu službu vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.

Vatrogasnu zajednica Grada Splita udruživanjem svih vatrogasnih subjekata na području grada, čine 3 dobrovoljna vatrogasna društva DVD Slatine, DVD Split i DVD Žrnovnica i Javna vatrogasna postrojba Grada Splita.

ZAKONSKE ODREDNICE

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana među kojima je i zaštita od požara (čl.134. Ustava).

Nadalje, Zakonom o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10.) ovo se područje određuje kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode je, uz ostale pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U cilju unapređenja zaštite od požara, jedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju financirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu.

Zakonom o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) definirano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije, a vatrogasne postrojbe mogu biti:

• Javna vatrogasna postrojba koja je osnovana za područje općine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna,
• Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva,
• Profesionalna vatrogasna društva,
• Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu,
• Postrojba za brzo djelovanje (intervencijska postrojba).

Javne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice temeljem Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.,70/17). Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (koje mogu biti profesionalne i dobrovoljne) osniva pravna osoba, sukladno zakonskim obvezama i planovima zaštite od požara za gospodarske subjekte. Profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i područne samouprave, a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI

Vatrogastvo se financira iz više izvora: javne vatrogasne postrojbe ostvaruju za redovnu djelatnost sredstva iz minimuma decentraliziranih funkcija, proračuna osnivača (jedinica lokalne samouprave) i iz vlastitih prihoda i donacija.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, te za opremanje njezinih članica, osim vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave čije područje pokrivaju. Zakon o vatrogastvu propisuje način određivanja visine sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za navedene potrebe i to u obliku postotka od visine proračuna.

Sredstva za dodatno zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01. lipnja do 30 rujna temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku radi dodatnog popunjavanja domicilnih vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara, odnosno za potrebe gašenja požara na priobalju i otocima, osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave.

CILJEVI I DJELATNOSTI VZG SPLITA

Područje djelovanja Zajednice je: Zaštita i spašavanje.

CILJEVI ZAJEDNICE:

 • unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Zajednice,
 • organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj,
 • učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Zajednice,
 • podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici,
 • promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,
 • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

DJELATNOSTI ZAJEDNICE:

Članak 8.

 • sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom,
 • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
 • obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
 • provođenje vatrogasnih aktivnosti,
 • osposobljavanje, usavršavanje, održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Zajednice,
 • promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja , rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici,
 • dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove,
 • suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara.

Vatrogasna djelatnost provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama kao neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka te zadovoljavanja potreba Zajednice i svojih članica ičlanova, osim vatrogasne djelatnosti Zajednica može obavljati i ostale gospodarske i društvene djelatnosti sukladno Statutu i posebnim propisima, a koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti, ne umanjujući time intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi svojih članica, kao što su primjerice:

 • osiguravanje kulturnih, sportskih i drugih priredbi te manifestacija s visokim rizikom za nastanak požara,
 • osiguranje objekata i prostora s visokim rizikom od nastanka požara, davanje usluga nad vatrodojavnim sustavom
  najam poslovnog prostora,
 • provedba stručnog osposobljavanje temeljem važećih propisa.

Ako u obavljanju ove djelatnosti Zajednica ostvari višak prihoda nad rashodima, isti će se upotrijebiti za ostvarivanje ciljeva Zajednice.
Za obavljanje djelatnosti iz stavka 1., Predsjedništvo Zajednice donosi cjenik sukladno uputama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 9.

Zajednica za potrebe članova i članova dobrovoljnih vatrogasnih društava može uz odobrenje Državne vatrogasne škole provoditi programe neformalnog obrazovanja propisanog Zakonom o vatrogastvu, može organizirati savjetovanja i seminare, pokazne vježbe i prezentacije, provedbu teorijske nastave  i praktičnih vježbi temeljem pozi tivnih propisa, sudjelovati u aktivnostima zaštite okoliša te poduzimati i druge radnje za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Zajednica.

Call Now Button