Zakoni

Zakon o vatrogastvu

Zakon o udrugama

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o zaštiti i spašavanju N.N. 174/04

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju N.N. 79/07

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju N.N. 38/09

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju N.N. 127/10

Ostali Zakoni vezani uz vatrogastvo i zaštitu od požara

Pravilnik o jedinstvenom Europskom broju za hitne službe

Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima N.N. 56/10

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima N.N. 108/95

Odluka Ustavnog suda RH U-I-1303/2012 od 29. svibnja 2012.

Izmjena zakona o šumama N.N. 25/12

Izmjena zakona o šumama N.N. 124/10

Izmjena zakona o šumama N.N. 80/10

Izmjena i dopuna zakona o šumama N.N. 129/08

Izmjena i dopuna zakona o šumama N.N. 82/06

Zakon o šumama NN 140/05

Zakonske odredbe vezane uz izazivanje požara