Ciljevi i djelatnosti

OPĆENITO

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Kao stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, ovu djelatnost obavljaju kao javnu službu vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.

Vatrogasnu zajednica Grada Splita udruživanjem svih vatrogasnih subjekata na području grada, čine 3 dobrovoljna vatrogasna društva DVD Slatine, DVD Split i DVD Žrnovnica i Javna vatrogasna postrojba Grada Splita.

ZAKONSKE ODREDNICE

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana među kojima je i zaštita od požara (čl.134. Ustava).

Nadalje, Zakonom o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10.) ovo se područje određuje kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode je, uz ostale pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U cilju unapređenja zaštite od požara, jedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju financirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu.

Zakonom o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) definirano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije, a vatrogasne postrojbe mogu biti:

• Javna vatrogasna postrojba koja je osnovana za područje općine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna,
• Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva,
• Profesionalna vatrogasna društva,
• Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu,
• Postrojba za brzo djelovanje (intervencijska postrojba).

Javne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice temeljem Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.,70/17). Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (koje mogu biti profesionalne i dobrovoljne) osniva pravna osoba, sukladno zakonskim obvezama i planovima zaštite od požara za gospodarske subjekte. Profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i područne samouprave, a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI

Vatrogastvo se financira iz više izvora: javne vatrogasne postrojbe ostvaruju za redovnu djelatnost sredstva iz minimuma decentraliziranih funkcija, proračuna osnivača (jedinica lokalne samouprave) i iz vlastitih prihoda i donacija.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, te za opremanje njezinih članica, osim vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave čije područje pokrivaju. Zakon o vatrogastvu propisuje način određivanja visine sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za navedene potrebe i to u obliku postotka od visine proračuna.

Sredstva za dodatno zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01. lipnja do 30 rujna temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku radi dodatnog popunjavanja domicilnih vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara, odnosno za potrebe gašenja požara na priobalju i otocima, osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave.

CILJEVI I DJELATNOSTI VZG SPLITA

Ciljevi Vatrogasne zajednice su: unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Zajednice, učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja zajednice, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama, praćenje, usmjeravanje, usklađivanje i pomaganje rada članica Zajednice u ostvarenju zadata i poslova na području zaštite i spašavanja, promicanje značaja i digniteta vatrogasne struke.

Djelatnosti Vatrogasne zajednice su: provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara, provedba preventivnih mjera zaštite od požara i poticanje članica Zajednice na provedbu istih, koordiniranje i zapovijedanje u intervencijama kojima se obavlja vatrogasna djelatnost na području teritorijalnog djelovanja Zajednice, uključivanje u sustav zaštite i spašavanja prilikom velikih nesreća i katastrofa, osposobljavanje i usavršavanje članova članica Zajednice temeljem važećih propisa, provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi članova članica Zajednice temeljem važećih propisa, stručno osposobljavanje temeljem Zakona i ovlasti, organizacija pokaznih vježbi i natjecanja na razini zajednice, promidžbene aktivnosti, promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti, obavljanje povjerenih poslova javnih ovlasti utvrđenih zakonom, unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Zajednice, učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja zajednice, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i
tehničko-tehnološkim nesrećama, praćenje, usmjeravanje, usklađivanje i pomaganje rada članica Zajednice u ostvarenju zadata i poslova na području zaštite i spašavanja, promicanje značaja i digniteta vatrogasne struke.
organizacija savjetovanja i seminara, organizacija kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti,
promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članica i članova, suradnja s jedinicama lokalne samouprave i uprave, pravnim osobama, tvrtkama,
medijima, udrugama, i ostalim organizacijama radi unapređenja vatrogastva i zaštite od požara, organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Zajednice.